คณะกรรมการ

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ดร.ชูพงศ์ คำจวง
นายกสมาคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายจำลอง ขำสา
เลขาธิการ
สมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคม

พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี
เหรัญญิก
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
ปฏิคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

นางมนัสนันท์ ดิลกโสวัฒน์
นายทะเบียน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นางกนกพร เดชเดโช
ประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

กรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายไพเจน มากสุวรรณ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

นายพรชัย มุ่งเจริญพร
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายอัครา พรหมเผ่า
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นายศักดา เกตุแก้ว
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิกุล ภูคำวงศ์
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์
กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

นายยุทธนา ศรีตะบุตร
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

นายวิชัย แสวงสุข
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

นายทันใจ ณรังศรี
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นายประพันธ์ คนหาญ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นางสาวจุฬาลักษณ์ เสนาะเสียง
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

นายนพรัตน์ ถาวงศ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

นายอัครเดช ทองใจสด
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

นายมนู พุกประเสริฐ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

นายวิตติ แสงสุพรรณ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายพิศ วิริยะอารีธรรม
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

นายมะหะมะ วาแมดีซา
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายเสรี ศรีภากร
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นายไชยพงษ์ ทองคำ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกาญจน์สุดา ปานะสุทธะ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นายทวีสิน พัฒนาภิรัส
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายภคิน วรวรรณปรีชา
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายยุทธนา แสงพงศานนท์
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี