คณะกรรมการ

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกสมาคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

อุปนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายวิทยา คุณปลื้ม
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายชูพงศ์ คำจวง
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายอัครา พรหมเผ่า
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี
อุปนายก
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

นายจำลอง ขำสา
เลขาธิการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายเธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล
เหรัญญิก
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายอุดม โปร่งฟ้า
ปฏิคม
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายปรีชา มีสมศักดิ์
นายทะเบียน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นางดรุณี พูนประสิทธิ์
ประชาสัมพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายฉัตรชัย ประเสริฐสุวรรณ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายเจริญ ชลาลัย
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

นายวัฒนชัย มานะจิตร์
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

นายจอม หงษ์เวียงจันทร์
กรรมการ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ
กรรมการ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

นายรวยชัย กิตติพรหมวงศ์
กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นางสาวปีย์วรา จริยเมโธ
กรรมการ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

นายภาสพงศ์ ขาวกระจ่าง
กรรมการ
นิติกรชำนาญการพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี

พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

นางสาวสุกานดา ปานะสุทธะ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

นายเดชา จันทร์เล็ก
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นายสมชาย ระวังเหตุ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวมณฑา บุญวิสุทธานนท์
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายพรชัย มุ่งเจริญพร
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นายอร่าม โล่ห์วีระ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

นายพินิตเมธ ทีฆธนานนท์
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายมวลชน กัลป์ตินันท์
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

นางธัญพร มุ่งเจริญพร
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

นางสาวรุ่งนภา ทุมมาจันทร์
กรรมการ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

นายอนุวัธ วงศ์วรรณ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

นายมนู พุกประเสริฐ
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

นางกนกพร เดชเดโช
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

นายไชยพงษ์ ทองคำ
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

นายเสรี ศรีภากร
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นายมะหะมะ วาแมดีซา
กรรมการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์
กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต