นายกสมาคม

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
นายกสมาคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี