นายกสมาคม

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายชูพงศ์ คำจวง
นายกสมาคม
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร