ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน

กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน