ประวัติความเป็นมา

จาก อดีต..สู่ ปัจจุบัน สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย…

ย้อนไปในอดีต เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ สมาชิกสภาจังหวัดทั่วประเทศ ได้มีการรวมตัวกันจัดการประชุมใหญ่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีมติให้มีการก่อตั้ง “สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” ขึ้น พร้อมกับได้เลือก นายอุดรพันธ์ จันทรวิโรจน์ ประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสหพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งได้ขับเคลื่อนเรียกร้องให้มีการแก้ไข พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ และประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมาเมื่อได้มีการ ตราพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึ้นมาบังคับใช้ ส่งผลให้สภาจังหวัดเดิมได้แปรสภาพไปเป็น “องค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยได้แยกอำนาจหน้าที่ออกเป็นฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติอย่างชัดเจน “สหพันธ์สมาชิกสภาจังหวัดแห่งประเทศไทย” จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็น “สมาคมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ โดยมี นายอำนวย แช่มช้อย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นนายกสมาคมฯ คนแรก มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิสัยทัศน์ “รวมเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่ง มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม”

ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย” และมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ ได้แก่

พ.ศ. ๒๕๔๔ นายศักดา จาละ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๖ นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๙ นายวิทูร ชาติปฏิมาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๕๐ นายอำนาจ ศิริชัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

พ.ศ. ๒๕๕๒ นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

พ.ศ. ๒๕๕๔ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๖ นายชัยมงคล ไชยรบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

พ.ศ. ๒๕๕๘ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๕๙ นายอนุวัธ วงษ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

พ.ศ. ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

จนถึงปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๕๔ นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี นายกสมาคมฯ ในขณะนั้น ได้ทำการย้ายสำนักงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาสร้างในสถานที่แห่งใหม่ มาอยู่ที่ เลขที่ ๑๙/๑-๓ หมู่ที่ ๔ ถนนราชพฤกษ์ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำการ สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน