ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ ๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนจังหวัด จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ ในวิวัฒนาการความก้าวหน้าของ กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ยุทธศาสตร์ ๒ สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ในกลไกบริหารราชการ

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และวิธีดำเนินการ จำเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีส่วนร่วมใน การพิจรณาเบื้องต้น เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติให้มากที่สุด

ยุทธศาสตร์ ๓ ในการสร้างความสามัคคี กรอบและทิศทางในการทำงานร่วมกัน

เพื่อความเป็นปึแผ่น มีเป้หมายในการดำเนินการที่ชัดเจนและประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ยุทธศาสตร์ ๔ การแก้ไขปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมอค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการทำงาน ตลอดจนภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่จะพึ่งพา ช่วยเหลือกันเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสิ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงที