วัตถุประสงค์

1.  ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกสมาคม

 

2.  ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกสมาคม

 

3.  เป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

4.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ให้พบปะสังสรรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

5.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษา ศีลธรรมจรรยา รวมทั้งร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์

 

6.  ปกป้องรักษาเกียรติของมวลสมาชิกและสถาบันองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

7.  ส่งเสริมพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและอื่นๆที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

 

8.  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมือง

 

9.  ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

 

10.  ไม่มีการจัดตั้งโต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด