หนังสือฝ่ายการคลังและพัสดุ

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ว่าด้วยงบประมาณ การเลินและพัสดุ พ.ศ.2559

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ว่าด้วยงบประมาณ การเลินและพัสดุ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง ระเบียบสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าด้วยงบประมาณการเงินและพัสดุ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2563

ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ว่าด้วยงบประมาณ การเงินและพัสดุแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2563