เลขาธิการ

เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

นายจำลอง ขำสา
เลขาธิการ
สมาชิกกิตติมศักดิ์