โครงสร้างสมาคม

 • นายบุญชู จันทร์สุวรรณ
  นายกสมาคมฯ
  • นายชาตรี ศรีสันต์
   หัวหน้าสำนักงาน
   • นายทินกฤต ปีดแก้ว
    ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    • น.ส. อรดี พรหมดำ
     นิติกร
     • น.ส. สุดารัตน์ หนูคง
      นิติกร
      • ว่าง
       นักวิชาการประชาสัมพันธ์
       • นายสัณหณัฐ ทองเปลว
        นักจัดการงานทั่วไป
        • นายสุขุม ชมภูลาว
         นักจัดการงานทั่วไป
         • น.ส.สุวัชรีวัลย์ บัวภิบาล
          นักจัดการงานทั่วไป
          • นายเจษฎา กลัดแก้ว
           พนักงานขับรถยนต์
           • นายมนตรี แสงสุริยา
            พนักงานขับรถยนต์
            • นายอนันต์ บุญเก้า
             พนักงานจ้างทั่วไป
             • นางนิภา บุญเก้า
              พนักงานจ้างทั่วไป
   • นางพะเยาว์ จารุวัฒน์
    หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
    • นายธนวัฒน์ คลองข่อย
     นักจัดการงานทั่วไป
     • ว่าง
      นักจัดการงานทั่วไป
   • นางพะเยาว์ จารุวัฒน์
    หัวหน้าฝ่ายการคลังและพัสดุ
    • นางพะเยาว์ จารุวัฒน์
     หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
     • น.ส.วลินดา อ่องแก้ว
      เจ้าหน้าการเงินและบัญชี
      • น.ส.แพรวา ทิพย์ประเสริฐ
       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   • นางสาวบุญตา บางใย
    หัวหน้าฝ่ายเลขานุการและประสานงาน
    • น.ส.สุธิดา พงษ์ธัญญการ
     นักจัดการงานทั่วไป
     • นายทรงเกียรติ ปิตานุสร
      นักจัดการงานทั่วไป