ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย