ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง เป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าฝ้ายบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าฝ้ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา