ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564

วันพุธที่ 31 มีนาคม  2564 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง กรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีการพิจารณาเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”]