เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ครั้งที่ 5

ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ครั้งที่ 5

วันที่ 1 เม.ย.2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ครั้งที่ 5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร ในฐานะประธานสมาพันธ์ อบจ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ นายก อบจ.นครพนม น.ส.วันเพ็ญ ตั้งสกุล นายก อบจ.อำนาจเจริญ ผู้แทน อบจ. ผู้แทน สสจ. และผู้แทน รพ.สต.จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 คน เข้าร่วมสัมมนา…