ประชุมสภา อบจ.อุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายชินโชติ ลิ้มธนาคม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาในวาระที่ 2
2.ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พิจารณาในวาระที่ 3
3.ญัตติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุนแผนงานการศึกษา
4.ญัตติประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม