อบจ.เชียงใหม่ มอบอาหารและน้ำดื่ม บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันนี้ (วันที่ 25 สิงหาคม 2564) เวลา 08.30 น. นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายนางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทาน เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เวลา 10.00 น. นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์  บุญเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขต 1 นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม มอบให้แก่นายภาวิต บุญชละ และนางวนิดา ธรรมไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

และในเวลา 11.00 น. มอบหมายให้นายพิรุณ  พลฤทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขต 5 นำอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานและน้ำดื่ม มอบแก่ผู้แทนชุมชนในตำบลแม่เหียะ เพื่อนำไปให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าจี้ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่