สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะวิทยากรการประชุม/เสวนาทิศทางการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.สต.

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ตามที่นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน การถ่ายโอนภารกิจรพ.สต.ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้มอบหมายให้ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยด้านการกระจายอำนาจฯ และ นางปริมพร อ่ำพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นคณะวิทยากรการประชุม/เสวนาชี้แจงแนวทางและทิศทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่