นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือขอเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยนายสมชาย รังสิตวัฒนศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคกลาง และนายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจ กฎหมาย และคดี ได้ร่วมกันยื่นหนังสือขอเสนอความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ….ในนาม 3 สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อนายนิพนธ์ บุญญามณี ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ….