นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมฯเข้าร่วมประชุมชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 1พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. วุฒิสภา เพื่อเเสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบเเล้ว ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) 406-407 รัฐสภา ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ณ รัฐสภา