นายสมศักดิ์ เเย้มขะมัง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

นที่3พฤศจิกายน2564 เวลา09.30น.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ เเย้มขะมัง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สมาคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. …. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N402 ชั้น 4 รัฐสภา