นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมการสมาคม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่9พฤศจิกายน2564 เวลา09.30-16.00น. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมการสมาคม เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่2/2564 ณ ห้องประชุม109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล