คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.30น.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเเห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน กรรมการ สมาคม เเละนางปริมพร อ่ำพันธ์ุ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้ง 3/2564 ณ ห้องประชุม108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธาน