นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา กรณีปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่อบจ.

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ กรณีปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ให้แก่อบจ. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB410 รัฐสภา ที่ประชุม มีมติ สนับสนุนการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่ อบจ. เนื่องจากทางคณะกรรมาธิการเห็นว่า ทาง อบจ.มีความพร้อม และ รพ.สต.เองก็สมัครใจ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ตามกฎหมายต่อไป