การประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระนาง (ชั้น 3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 มีนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ เป็นประธานในการประชุม มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้เข้าร่วมประชุม
โดยมีวาระที่แจ้งเพื่อทราบจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งปรพเทศไทย คือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด, เรื่องค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2565, เรื่องงบประชาณของสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้, การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และการขอพักชำระหนี้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
เรื่องที่ต้องร่วมกันพิจารณา ได้แก่ เรื่อง การมอบอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมอบให้จังหวัดดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือกแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น , จัดสรรงบประมาณและแนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ,การพัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง และอื่นๆที่จำเป็น ,การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมกรณีผลกระทบของโควิด 19 และสถานการณ์เศรษฐกิจที่ทำรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลดลง ตั้งแต่ปี 2562 , การของบประมาณโดยตรงกับสำนักงบประมาณ , การจ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบพัสดุของคณะกรรมการพัสดุ , ปัญหาการเช่าที่ดิน , ปัญหาการเช่าท่าเทียบเรือบนพื้นที่จัดหาผลประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี , ปัญหาการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุตามภารกิจการถ่ายโอนสถานีขนส่ง และ พิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไป ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไป