พิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

นที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ โดยมี นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้

นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมอบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีความยินดี ที่ได้รับเกียรติจากสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้เลือก ให้จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2565 พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพในการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมพระนาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำหรับในส่วนของการขับเคลื่อนภารกิจตามบริบทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด คงจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้การเตรียมการวางแผนการทำงานมีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนประสบผลสำเร็จในอนาคตต่อไป

นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดโครงการฯ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 700 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมความพร้อมภารกิจการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอนาคต เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนท้องถิ่นตามนโยบายและเจตนารมณ์ของรัฐบาล และให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจความรับผิดชอบตามบริบทหน้าที่ด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อความสามัคคีอันก่อให้เกิดความร่วมมือในการบูรณาการในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการฯ โดยท่านได้ชื่นชม คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ได้ร่วมผลักดันให้การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ให้สามารถเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ เป็นการลดความแออัดของสถานพยาบาลทั่วไป นำไปสู่การให้บริการประชาชนที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แท้จริงตามเป้าหมาย และเจตนรมณ์ของการกระจายอำนาจ ซึ่งในวันนี้สามารถพูดได้ว่า ไม่มีใครรู้และเข้าใจต่อปัญหาและความต้องการ ของประชาชนในชุมชนหรือท้องถิ่นได้ดีกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นปัญหาของคนในท้องถิ่น ก็ต้องให้คนในท้องถิ่นเป็นคนแก้ไข ผมขอเป็นกำลังใจให้ชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่าน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของท่าน สามารถฝ่าฟันและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ อย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นของท่านเอง

สำหรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาท อปท.ต่อการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน” โดยเรืออากาศเอกนายแพทย์ อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และ ดร.สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กระบี่ บรรยายในหัวข้อ “กระทรวงท้องถิ่นกับความเป็นไปไม่ได้”