ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมคลองข่อย ชั้น3 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่น (Zoom Meeting)