ประชุมคณะอนุบริหารแผนฯ 1/2565

การประชุมคณะอนุบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจ ครั้งที่ 1/2565

ณ ห้องประชุม 108 อรรถไกวัลวที