วันที่ 26 กันยายน 2565 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมเวทีการประชุมระดมความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาภายหลังจบการศึกษาภาคบังคับในลักษณะที่ลดความเหลื่อมล้ำและเป็นไปเพื่อการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น : กรณีศึกษารูปแบบการศึกษาสาขาสาธารณสุข (แพทย์พยาบาลและสาธารณสุข) ณ ห้อง Midas 1 ชั้น 2 Midas Hotel Ngamwongwan