ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนิติกรและนักวิชาการการเงินและบัญชี

Read more

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนงาน SPOTLIGHT KOH TAO 2024 The Island of Purity. Dive Into Nature 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ อ่าวลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มาร่วมกันโอบกอดธรรมชาติ วิถีชีวิตความเป็นชาวเกาะ เพื่อการท่องเที่ยวอย่ายั่งยืนไปด้วยกันกับพวกเราในงาน SPOTLIGHT KOH TAO 2024 The Island of Purity. Dive Into Nature 3-5 พฤษภาคม 2567 ณ อ่าวลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทั้งทางบกและทางทะเล นิทรรศการการท่องเที่ยว ดนตรี แสง สี เสียง การแสดงสินค้า อาหารท้องถิ่น และ สิ่งที่น่าสนใจ อีกมากมาย มาสัมผัสแสงแห่งพลังชุมชน สร้างความรู้สึกรักษาธรรมชาติ สร้างเศรษฐกิจสีเขียว นำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และมุ่งสู่ความยั่งยืนในการท่องเที่ยวมิติใหม่

Read more

นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำ พัฒนาคู่มือ และขับเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงวัยของท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา. ๑๓.๓๐ น. ดร. ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล รองเลขาธิการสมาคมฯ เข้าประชุมคณะทำงานจัดทำ พัฒนาคู่มือ และขับเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงวัยของท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกองทุนบำเหน็จบำนาญ ชั้น ๒ อาคารกองทุนบำเหน็จบำนาญ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read more

นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีนายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

Read more

ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าประชุม เวทีสาธารณะ ”ดัชนีวัดเมือง“ “จากนโยบายสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด”

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าประชุม เวทีสาธารณะ ”ดัชนีวัดเมือง“ “จากนโยบายสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด”
ณ ห้องประชุมแมนดาริน ซี โรงแรมโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ (สามย่าน)

Read more

นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้อำนายการสำนักงานสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้อำนายการสำนักงานสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมี นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ๑๐๘ อรรถไกวัลวที สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

Read more

นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายจำลอง ขำสา เลขาธิการสมาคม พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพงษ์ศักดิ์ ศรีรัตน์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ. นครศรีธรรมราช พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นายวัฒนา วาระเพียง ผอ.รพ.สต.บ้านทุ่งโหนด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์แผนไทย วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคมนี้ ณห้องแกรนด์ Convention โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Read more

นายโพยม สุระสัจจะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฯ เข้าหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณกรณีปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายนมโรงเรียน

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายโพยม สุระสัจจะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าหารือแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ กรณีปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายนมโรงเรียน โดยมีนายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Read more