วันที่ 29 กันยายน 2565 นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๗ ชั้น ๑ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM CLOUD MEETINGS