19 ตุลาคม 2565 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายศิริศักดิ์ ประทีปรัศมีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยประชุมคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/265 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน