วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันด้านการบริการผู้ป่วยโรคไต ณ ห้องประชุมสมบัติ ชัยเพ็ชร ชั้น 2 อาคารอรุณ จิรวัฒน์กุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น