ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์

https://drive.google.com/file/d/1qkNyJyvgKbPVTTljFpKbKFts545WCTlm/view?usp=share_link