ภาพเป็นข่าว !!!

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566 สมาคมอบจ.แห่งประเทศไทยร่วมกับ อบจ.ทั้งประเทศ 76 จังหวัด จัดให้มีโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่ อบจ. โดยได้รับเกียรติจาก ท่านเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม ยังมีนายจำลอง ขำสา เลาขาธิการสมาคมเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200คน จากนายกอบจ. ,ปลัดอบจ. ,ผู้แทนรพ.สต., วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ, และผู้เชี่ยวชาญ จากผู้แทนคณะกรรมการกระจายอำนาจ,ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ได้รับการตอบรับและความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมและสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคการถ่ายโอน รพ.สต. มายังอบจ.ได้ในอีกระดับหนึ่ง