ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยเรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นิติกร และนักประชาสัมพันธ์