กิจกรรมที่เข้าร่วมกับกระทรวงพม. ๒ กิจกรรม

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ผู้แทนสมาคมฯประกอบด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมฯ พร้อมด้วยนายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสมาคมฯ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมกับกระทรวงพม. ๒ กิจกรรมดังนี้

๑. การเข้าพบผู้แทนกระทรวงพม.ท่านประธานที่ปรึกษา รมต.พม.(ท่านนิกรจำนงค์)ท่านปลัดพม.(ท่านอนุกูล ปัดแก้ว) เพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจดานส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งอบจ.ในบางภาระกิจที่สามารถบูรณาการระหว่างกระทรวงพม.กับ อบจ.ได้โดยอาจไม่ต้องรอการถ่ายโอนฯแต่เพื่อให้อบจ. กระทำได้โดยไม่กังวลหรือมีปัญหากับหน่วยตรวจสอบเช่น สตง.ฯลฯเช่นการดูแลเด็ก สตรี คนพิการ คนชรา กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุฯลฯ โดยอาจจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างพม.มหาดไทย(สถ.)อบจ.อบต.เทศบาลหรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพม.รับหลักการโดยสมาคมฯอบจ.จะนำเรื่องหารือ นายกสมาคม เลขาธิการกรรมการสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดรูปแบบและวันเวลาสถานที่ในการจัดประชุมฯ

๒. เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานแก้กฏหมายของกระทรวงพม.เพื่อปรับปรุงร่างกม.สำคัญ3 ฉบับ โดยมีนายนิกร จำนงค์ ประธานที่ปรึกษารมต.ว่าการกระทรวง พม.

เป็นประธานในที่ประชุม

๒.๑ ร่างกม.ว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุ่นแรงในครอบครัว พศ…(ฉบับที่…)พศ…

๒.๒ ร่างพรบ.ว่าด้วยการส่งเสรืมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่…) พศ….

๒.๓ ร่างพรบ.คุ้มครองเด็ก (ฉบับที่…..) พศ…..อนึ่ง การพิจารณาร่างพรบ.ที่เสนอ

โดยกระทรวง พม.ทั้ง3 ฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขในสาระสำคัญที่เกี่ยวการอำนาจหน้าที่ของอปท.ที่จะมีส่วนเข้าไปดำเนินการตามพรบ.ทั้ง ๓ ฉบับนี้ทั้งในการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการและเป็นกน่วยงานสนับสนุนภารกิจของกระทรวงพม. ตามพรบ.นี้ ดังนั้น ทั้งสามสมาคมฯ(อบจ.เทศบาลและอบต.)จึงเห็นพ้องตรงกันว่ากระทรวงพม. ควรจะจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นคิดที่หลากหลายจากอบจ.เทศบาลอบต.โดยจัดให้มีการรับฟังความเห็นผ่านระบบ zoomฯ ซึ่งสันนิบาตรเทศบาลจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่สมาคมสันนิบาตรเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยมีสมาคมอบจ.อบต.และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมพิจารณาในแต่ละร่างพรบ.ทั้ง ๓ ฉบับเพื่อให้มีความถูกต้องสามารถปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชนโดยวันเวลาฝ่ายเลขาฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป