ถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.” จ.อุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ เข้าร่วมถ่ายทำรายการ “REFORM พลิกโฉม รพ.สต.”โดยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ ที่ปรึกษาทางการแพทย์กองสาธารณสุข พร้อมคณะเจ้าหน้าที่อบจ.พิษณุโลก พาเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางในการบริหารจัดการ พร้อมด้วยได้สัมภาษณ์,นายสมประสงค์ พุฒวงศ์สกุล ผอ.รพ.สต.วงศ์ฆ้อง ในจังหวัดพิษณุโลก