ร่วมงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน สมาคมฯ ดร. ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายท้องถิ่นสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย และนายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปสมาคมฯ เข้าร่วมงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยประเมินผลนโยบายการถ่ายโอนโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จัดทำโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ได้รับทุนวิจัยอุดหนุนจาก สถาบันวิจัยสาธารณสุข “สวรส.”) ชึ่งมีคณะวิจัยนำโดย ศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิต (หัวหน้าคณะวิจัย) และมีนายกสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาคณะวิจัย