ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าส่วนงานฯ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายท้องถิ่น นายทินกฤต ปีดแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายโพยม สุระสัจจะ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา นางสาวบุญตา บางใย หัวหน้าฝ่ายเลขานุการสมาคมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เข้าประชุมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meetings ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น ๒ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งแระเทศไทย