ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบและหารือโดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรในพื้นที่ อบจ. และภาพรวมทั้ง ๔ ภาค

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายธนาธิป ทองเจิม นายกอบจ.พังงา,นายไพเจน มากสุวรรณ นายกอบจ.สงขลา,นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกอบจ.พัทลุง ,นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกอบจ.แพร่ ,พ.ต.ท.ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกอบจ.มุกดาหาร ,นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกอบจ.น่าน ,นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกอบจ.เชียงราย , นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ,นายอัครา พรหมเผ่า นายกอบจ.พะเยา , นายธนกร บริสุทธิญานี นายกอบจ.ระนอง นายชาตรี ศรีสันต์ หัวหน้าสำนักงาน ผอ.สำนักงานสมาคมฯ ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เข้าพบและหารือโดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง อธิบดีแต่ละกรมมาร่วมประชุม อาทิ กรมชลประทาน / กรมประมง / กรมพัฒนาที่ดิน / กรมวิชาการเกษตร/ กรมปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้นเพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรคด้านการเกษตรในพื้นที่ อบจ. และภาพรวมทั้ง ๔ ภาค พร้อมรับนโยบายกับรัฐมนตรีและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์