ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ“การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”