ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ประชุมรับฟังความคิดเห็นบัญชีบริการขั้นพื้นฐาน (บจฐ.) ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ บจฐ. ตามรัฐธรรมนูญ หมวด ๕ มาตรา ๕๒- ๖๓