ดร.ภาคิน เจริญนนทสิทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าประชุม เวทีสาธารณะ ”ดัชนีวัดเมือง“ “จากนโยบายสู่การขับเคลื่อนเมืองน่าอยู่และชาญฉลาด”