นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าที่หน้าสมาคมฯ ประชุมคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗