นายชาตรี ศรีสันต์ ผู้อำนายการสำนักงานสมาคมอบจ.แห่งประเทศไทย เข้าประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗