ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย