ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมบางภูมิ ชั้น 2 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้ 1.ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2.การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.มอบหมายผู้แทนสมาคมฯเป็นอนุกรรมการในการประชุมคณะอนุกรรมการต่างๆของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี