รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

างวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2563 (รางวัลประเภททั่วไป) โดยมีนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายดำรงค์ ทองศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เป็นผู้เข้ารับรางวัล จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี