ประกาศสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้าง