รับสมัครสรรหาเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป