ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย